Emerging Research Questions in Land Atmospheric Interactions

Panel and Discussion: Emerging Research Questions in Land Atmospheric Interactions

within NASA LCLUC SARI International Regional Science Meeting.

Place: Leelawadee room, 5th Floor, Furama Hote

Date: 18th July 2017

Chairman: Krishna Vadrevu (NASA MSFC)
Rapporteur: Ronald Macatangay (NARIT, Thailand)
Panel members: Toshimasa Ohara (NIES, Japan), Narisara Thongboonchoo (Thailand), George Lin (Taiwan); Mylene Cayetano (Phillippines); Nina Yulianti (Indonesia)

Q1. What is one pressing issue facing your country/region:

 • Ohara: Chất lượng không khí ở Nhật Bản giảm do chính sách kiểm soát phát thải. Nguồn phát thải ONKK chính ở Nhật là nông nghiệp.
 • G. Lin:
  • Đài Loàn bị bị ảnh hưởng ONKK từ Trung Quốc. Có nhiều nghiên cứu sự di chuyển của PM2.5 từ TQ sang Đài Loan.
  • Đài Loan bị ảnh hưởng bởi việc đốt nông nghiệp từ các nước Đông Nam Án (dự án 7-SEAS)
 • Narisa:
  • PM là thành phần chính gây ONKK ở Thái Lan.
  • Lý do: đốt sinh khối, đô thị hóa, giao thông,
  • Chính phủ đã có kế hoạch để giảm ONKK:
 • Mylene:
  • Mưa là yếu tố khí hậu chính của Philippines
  • Lý do gây ONKK chủ yếu là con người.
 • Nina Yulianti (Indonesia):
  • Nguồn phát thải ONKK chủ yếu là cháy rừng và cháy nông nghiệp
  • 60% phát thải từ cháy rừng và cháy nông nghiệp

Q2. What is the research priority:

 • Ohara: System for emission inventory
 • G. Lin: find out source of PM2.5
 • Narisa: find out source of PM2.5, BC
 • Mylene: prediction of rainfall in the Philippines
 • Nina Yulianti (Indonesia):  tập trung vào forest fire, wild fire, peat land fire.

Q3. What is needed to enable the research?

 • Ohara: Research Budget, international cooperation
 • G. Lin: leadership and funding
 • Narisa: capacity building
 • Mylene: funding, observation: remote sensing, in-situ,
 • Nina Yulianti (Indonesia):  consideration of policy maker in applying research results to policy.

Thomas