FIMO chào đón thành viên mới

Ngày 01/06/2016, FIMO chào đón thành viên

Họ và tên thành viên: Lê Xuân Cần.

Sinh ngày: 19/11/1994

Chuyên ngành: HTTT

Sứ mệnh: Xây dựng và phát triển nhóm IoT

Member: Lê Xuân Cần

Member: Lê Xuân Cần

Tác giả: Quách Mạnh Đạt