20 sinh viên bảo vệ tốt nghiệp

Ngày 19-20/05/2016
20 sinh viên Khoa Công nghệ thông tin được đào tạo tại FIMO trong ngày Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp

Hình ảnh trong lễ bảo vệ

Hình ảnh sau lễ bảo vệ

Tác giả: Quách Mạnh Đạt