Seminar về giám sát lúa

Ngày 18/05/2016
Seminar về sử dụng ảnh Sentinel 1A trong việc xây dựng bản đồ lúa nước trên vùng Đồng bằng Sông Hồng do nghiên cứu sinh Kristopher Lasko, Đại học Maryland, Mỹ trình bày tại FIMO

Nghiên cứu sinh Kristopher Lasko

Nghiên cứu sinh Kristopher Lasko

Nghiên cứu sinh Kristopher Lasko đang đi thực địa

Nghiên cứu sinh Kristopher Lasko đang đi thực địa

Tác giả: Quách Mạnh Đạt