Thực địa với nghiên cứu sinh nghiên cứu sinh Kristopher Lasko, Đại học Maryland,

Ngày 10-11/5/2016
Thực địa về Phát thải từ đốt rơm rạ với nghiên cứu sinh Kristopher Lasko, Đại học Maryland, Mỹ ở Hà Nội

Hình ảnh trong buổi thực địa

Hình ảnh thực địa

Hình ảnh thực địa

Tác giả: Quách Mạnh Đạt