Hà Nội: Phấn đấu đến hết năm 2020 có 359 điểm quan trắc không khí

Cùng với phát triển kinh tế, xã hội, vấn đề ô nhiễm không khí ngày càng trở nên trầm trọng đặc biệt ở các thành phố lớn. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, TP Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động từ đó có hướng xử lý đúng.

 

Theo đó, UBND thành phố đã yêu cầu các dự án đầu tư mới phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải, khí thải đồng bộ với đầu tư công nghệ sản xuất ngay từ khâu lập dự án, phê duyệt dự án; thực hiện các thủ tục xác nhận công trình xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi đi vào hoạt động chính thức nhằm tăng cường kiểm soát ô nhiễm trong sản xuất công nghiệp. Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích các cơ sở áp dụng sản xuất sạch hơn, các công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, góp phần tích cực trong giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Thời gian qua, các hoạt động quan trắc môi trường nói chung, quan trắc môi trường không khí nói riêng được thành phố quan tâm và đảm bảo đủ kinh phí hoàn thiện hệ thống mạng lưới quan trắc không khí trên địa bàn. Để tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, thành phố đã phê duyệt quy hoach mạng lưới quan trắc không khí cố định đến năm 2020. Theo đó, đến hết năm 2020, mạng lưới quan trắc không khí sẽ đạt 359 điểm quan trắc, gồm 7 trạm quan trắc tự động liên tục và 176 điểm quan trắc định kỳ chủ động và 176 điểm quan trắc thụ động, đảm bảo thu thập và cung cấp thông tin, số liệu điều tra cơ bản phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; thiết lập hệ thống quan trắc môi trường không khí đồng bộ nhằm tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn Thủ đô, đưa ra các giải pháp kịp thời để giảm thiểu ô nhiễm không khí…

Để tiếp tục tăng cường giám sát, cảnh báo và đưa ra giải pháp cải thiện chất lượng môi trường không khí, UBND thành phố đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng đề án nâng cao năng lực quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố. Thông qua đề án nhằm rà soát, đánh giá hệ thống quan, trắc môi trường không khí, tiến tới hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường không khí trên địa bàn thành phố; xác định 20 vị trí lắp đặt trạm quan trắc không khí cố định. Đề án do Chính phủ Pháp tài trợ, UBND thành phố đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị tư vấn (Tổ chức AirParif- Pháp) triển khai thực hiện.

(Nguồn: cem.gov.vn)