Hội thảo quốc tế về Land Cover/Land Use Changes

Ngày 11/01/2016, tại Myamar, FIMO tham gia hội thảo quốc tế về Land Cover/Land Use Changes (LC/LUC)

Land Cover/Land Use Changes

Land Cover/Land Use Changes

Tác giả: Quách Mạnh Đạt