Hội thảo Việt Nam học

15-16/12/2016
Thành viên của FIMO tham gia tổ công tác chuẩn bị tài liệu cho tiểu ban 04:  Tiểu ban chuyển giao tri thức và công nghệ, Trường ĐHCN trong khuôn khổ chương trình Việt Nam học lần 5 diến ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, do Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì thực hiện

Hình ảnh tổ công tác chuẩn bị cho hội thảo

Hình ảnh tổ công tác chuẩn bị cho hội thảo

Tác giả: Quách Mạnh Đạt