KDL-INT3207-1

Bài tập lớn cho các nhóm nhé:

  1. Danh sách chia nhóm:   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1didWfR58r2tUr9kDJ2hsqlLQDkqcNE5liE47Mmn9SnM/edit?usp=sharing
  2. Hướng dẫn bóc tách dữ liệu web: https://drive.google.com/file/d/0B8TtwK4Jdu7xMUhHZ1J0ckpCZ0E/view?usp=sharing
  3. Báo cáo tiến độ: