Quản lý dự án PMBok 5th

  1. Link download PMBok v5: https://drive.google.com/file/d/0B8TtwK4Jdu7xZzN3YWhlMHlQaE0/view?usp=sharing
  2. Thảo luận