Thảo luận với Đại học Đà Nẵng về phối hợp nghiên cứu

Ngày 26/10/2016
FIMO đã có buổi họp và thảo luận với đại diện trường Đại học Đà Nẵng về việc phối hợp nghiên cứu. Tham gia vào các cuộc thảo luận với sự tham gia của: Tiến sĩ Bùi Quang Hưng, GS. Dominique Laffly,

FIMO trong buổi thảo luận (TS. Bùi Quang Hưng ngoài cùng bên trái)

FIMO trong buổi thảo luận (TS. Bùi Quang Hưng ngoài cùng bên trái)

 Tác giả: Quách Mạnh Đạt