Tiến sỹ Hiroshi Inoue đến thăm FIMO và khởi động dự án UAV

Ngày 06/08/2016
Tiến sỹ Hiroshi Inoue đến thăm FIMO và khởi động dự án “Development of infomation Gathering and Uti-lization System using small UAV for Disaster Risk Assessment, Monitoring and Respone”

Các nước thành viên tham gia dự án UAV

Các nước thành viên tham gia dự án UAV

Tác giả: Quách Mạnh Đạt