Global Mapper SDK được triển khai trên Amazon Web Services

16/12/2017, Blue Marble Geographics đã thông báo rằng Bộ Phát triển Phần mềm bản đồ Toàn cầu (Global Mapper Software Development Kit - SDK) đã được mở rộng để cung cấp khả năng xử lý dữ liệu trên…