Trung tâm vụ trũ Khrunichev của Nga phát triển hệ thông tên lửa tái sử dụng

Nga: Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Không gian Khrunichev của Nga đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch chi tiết cho tên lửa tái sử dụng của Nga và gửi tài liệu đến Viện Nghiên cứu Trung tâm…