17/8/2016
Trao đổi chuyên môn của nhóm nghiên cứu Hạ tầng thông tin không gian tại FIMO

Lưu Quang Thắng trình bày nội dung thảo luận

Lưu Quang Thắng trình bày nội dung thảo luận

Tác giả: Quách Mạnh Đạt