Bàn kế hoạc tổ chức Land use and Emission vào tháng 10 năm 2016

Ngày 05/05/2016

Họp trù bị về việc tổ chức hội thảo hội thảo Sử dụng đất và Phát thải ở khu vực Nam Á/Đông Nam Á vào tháng 10/2016, tại TP HCM. Thành viên tham dự bao gồm FIMO, Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, và Đại học Maryland, Hoa Kỳ

05.05

Logo FIMO

Logo Đại học Maryland

Logo Đại học Maryland

Logo Đại học Bách khoa TP.HCM

Logo Đại học Bách khoa TP.HCM

Tác giả: Quách Mạnh Đạt