Chuyên gia quản trị hệ thống Alexandre Angel cài đặt hệ thống máy chủ tại FIMO. 

Trong khuôn khổ dự án TORUS, ngày 22/4-30/4 chuyên gia quản trị hệ thống Alexandre Angel từ EISTI (École internationale des sciences du traitement de l’information) đã sang Việt Nam và cài đặt hệ thống máy chủ Cloud-TORUS tại FIMO.

Công việc cài đặt đã diễn ra đúng kế hoạch và hoàn thành tốt đẹp. Dưới đây là một số hình ảnh trong quá trình làm việc: