Đào tạo nhân sự nội bộ của FIMO

Ngày 14/07/2017, tại FIMO diễn ra hoạt động đào tạo nhân sự nội bộ

Hình ảnh nhóm nghiên cứu của FIMO

Hình ảnh nhóm nghiên cứu của FIMO 

Tác giả: Quách Mạnh Đạt