FIMO tham dự hội thảo “101st Open Geospatial Consortium Technical Committee (OGC) and Planning Committee ”

Ngày 4-8/12/2016
FIMO tham dự: “101st Open Geospatial Consortium Technical Committee (OGC) and Planning Committee ”.

TS. Bùi Quang Hưng chụp ảnh cùng chủ tịch OGC

TS. Bùi Quang Hưng chụp ảnh cùng chủ tịch OGC

Tác giả: Quách Mạnh Đạt