GS. Elvidge (NOAA) đến thăm và làm việc với FIMO

Ngày 13/09/2016
GS. Christopher Elvidge (NOAA) đến thăm và làm việc với FIMO về giám sát tàu thuyền ban đêm sử dụng dữ liệu VIIRS.

14.09

GS. Elvidge

Tác giả: Quách Mạnh Đạt