Hội thảo Tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia đa dạng sinh học (NBDS) và thông tin đa dạng sinh học toàn cầu (GBIF)

Ngày 5-7/09/2016
FIMO tham gia Hội thảo Tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia đa dạng sinh học (NBDS) và thông tin đa dạng sinh học toàn cầu (GBIF) tại TP Hồ Chí Minh

Thầy và trò FIMO tại hội thảo

Thầy và trò FIMO tại hội thảo

Tác giả: Quách Mạnh Đạt