Họp về TORUS pha 2

24/6/2016
Đại diện FIMO gặp gỡ với  GS. Dominique Laffly, chủ nhiệm dự án TORUS, và đại diện Đại Học Kiến trúc TP. HCM tại TP HCM về khởi động dự án TORUS pha 2

GS.Dominique

GS.Dominique

Tác giả: Quách Mạnh Đạt