Kuzzle: nền tảng back-end đang được xây dựng cho Internet of Things

Kuzzle là một giải pháp phụ trợ tất cả trong một cho các thiết bị IoT và hơn thế nữa. Một start-up của Pháp vừa cung cấp cho bạn một giải pháp cho các thiết bị IoT với khả năng mở rộng…

Trung Quốc phóng vệ tinh SuperView-1

Trung Quốc phóng cặp vệ tinh có độ phân giải cao 0,5 mét từ Trung tâm Vệ tinh Taiyuan ở tỉnh Sơn Tây. Các vệ tinh SuperView-1 03/04 được phóng bằng tên lửa đẩy Long March 2D. Sự kiện này…