Hội thảo Xây dựng hệ thống dữ liệu liên ngành phát triển bền vững khu vực Tây Bắc

20140610_090433 20140611_084134 20140612_083929 20140613_080137