TÀI LIỆU KHO DỮ LIỆU

  • Tổng quan về Kho dữ liệu

 

 

  • The Data Warehouse Toolkits – Ralph Kimball 3rd Ed. 2013

The Data Warehouse Toolkits – Ralph Kimball 3rd Ed. 2013

  • The Microsoft Data Warehouse Toolkit, 2nd Edition

The Microsoft Data Warehouse Toolkit, 2nd Edition