Sinh nhật Chức MD

Ngày 21/12/2016
FIMO tổ chức sinh nhật lần thứ 24 cho Mẫn Đức Chức – Thành viên của FIMO

Sinh nhật Chức

Sinh nhật Chức

Tác giả: Quách Mạnh Đạt